KMS激活可用于卷许可版,即VL版本,企业版是VL版本,专业版具有零售和VL版本,Home Edition Flagship Edition OEM Edition等。KMSActivation不可用于Home Edition,Flagship Edition OEM版本等等。尽管仅将KMS定位为仅在企业领域内的内部网络提供激活,但根据MDL员工的辛勤工作,世界各地的志愿者已经建立了数百个广泛的网络。 Internet中的KMS服务器可以为任何Windows KMS终端提供激活服务,并可以自动续订,只要服务器可访问,稍后没有其他定期操作,这很方便且安全

香港Windows服务器购买:https://www.cmivps.com/cloud-instance/

美国Windows服务器购买:https://www.cmivps.com/cloud-instance/

开起Ping

netsh firewall set icmpsetting 8

以下是Windows服务器激活码和Windows激活命令

Windows Server 2008 R2 Standard

slmgr /ipk YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2008 R2 Enterprise

slmgr /ipk 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2008 R2 Datacenter

slmgr /ipk 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2012 Datacenter

slmgr /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2012 R2 Server Standard

slmgr /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2012 R2 Datacenter

slmgr /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2016 Standard

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2016 Datacenter

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2019 Standard

slmgr /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows Server 2019 Datacenter

slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows 8.1 Professional

slmgr /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows 10 Professional

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows 10 Enterprise

slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

slmgr /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato

 

Windows 10 Enterprise N LTSC 2019

slmgr /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

slmgr /skms kms.cmivps.com

slmgr /ato